Wij plaatsen cookies om onze website optimaal te laten functioneren en prestaties te meten. Door gebruik van deze website geef je akkoord op deze cookies.

prima
algemene voorwaarden
Byzonder Buyten

1. Begripsomschrijving

1.1. In deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
Afnemer: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die Producten van KPS betrekt en in dat kader een Overeenkomst met KPS aangaat of daartoe in onderhandeling is.
KPS: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPS Delft B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Delft, hierna aangeduid als “KPS”.
Overeenkomst: Iedere (mondelinge of schriftelijke) overeenkomst die tussen KPS en een Afnemer tot stand komt in verband met de verkoop van (een) Product(en), elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
Order: Iedere opdracht van de Afnemer of een aanvaarding van de Afnemer van een aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst met KPS.
Producten: Door KPS verhandelde Producten, waaronder (maar niet uitsluitend) sierbestrating, natuursteen, en tuinhout en –materialen, alles in de ruimste zin van het woord, die door KPS worden verkocht op grond van een Overeenkomst.


2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (onderhandelingen tot) Overeenkomsten (en daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten) die KPS sluit met wederpartijen ter zake van de levering en afname van de Producten. Door het enkele plaatsen van een Order en/of de inontvangstneming van de geleverde goederen, aanvaardt de Afnemer deze voorwaarden en wordt de Afnemer geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden bij eventuele nader gegeven Orders, ongeacht een schriftelijke bevestiging door KPS.

2.2. Bekendmaking van deze voorwaarden kan op alle mogelijke wijzen geschieden, waaronder, maar niet uitsluitend, door vermelding (achter-)op briefpapier of op het Internet.

2.3. Bedingen die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn afgesproken, en gelden slechts per geval.

2.4. De toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een deel van de overeenkomst en/of deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als afgesproken hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen afgesproken zouden hebben indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

2.6. Indien KPS in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat KPS het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.


3. Aanbieding en totstandkoming van Overeenkomsten

3.1. Mondeling gegeven Orders zijn eerst bindend indien deze door KPS schriftelijk zijn vastgelegd en bevestigd. Tenzij de Afnemer binnen 1 werkdag (maandag tot en met zaterdag, tijdens kantooruren) na ontvangst van deze bevestiging schriftelijk heeft geprotesteerd, wegens afwijking van zijn Order, is hij aan de Overeenkomst - zoals bevestigd - gehouden.

3.2. Voorts komen Overeenkomsten tot stand na ontvangst door KPS van een – door de Afnemer ondertekende – Order. Voor Orders die vanwege hun aard of omvang niet schriftelijk worden bevestigd en/of geplaatst, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan op het moment waarop KPS een aanvang maakt met de uitvoering daarvan.

3.3. Alle (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order.

3.4. Afspraken met niet statutair vertegenwoordigingsbevoegde personen of andere personen van KPS binden KPS niet voor zover deze afspraken niet schriftelijk door de directie van KPS zijn bevestigd.

3.5. Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van enig gebruik van enig communicatiemiddel tussen KPS en de Afnemer, dan wel tussen KPS en derden, voor zover deze betrekking hebben op de relatie tussen KPS en de Afnemer, is KPS niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de zijde van KPS.

3.6 De in de aanbiedingen, prijslijsten, voorraadlijsten, folders en ander drukwerk van KPS vermelde maten, gewichten en technische gegevens, alsook de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen, gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk door KPS een schriftelijke garantie is verstrekt.

3.7 Indien KPS met twee of meer personen dan wel rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts-)personen (hoofdelijk) aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die overeenkomst jegens KPS voortvloeien.

3.8 Het is de Afnemer niet toegestaan om (anders dan na vooraf verkregen toestemming van KPS) aan wederverkopers (groothandel) te verkopen en leveren.

3.9 KPS behoudt zich het recht voor om Orders zonder opgaaf van redenen te weigeren of onder rembours (of tegen gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling) te leveren.


4. Betaling

4.1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de geleverde Producten ofwel contant bij aflevering ofwel (naar keuze van KPS) binnen 30 dagen na factuurdatum door de Afnemer te geschieden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen alle in rekening gebrachte bedragen zonder korting, verrekening, opschorting of inhouding geheel te worden voldaan.

4.2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, worden de door KPS aangeboden prijzen geacht betrekking te hebben op de aflevering van de Producten af opslaglocatie of magazijn, exclusief vervoerskosten en omzetbelasting.

4.3. Bij materiaalprijsstijgingen of wanneer de inkoopprijzen voor KPS stijgen, is KPS gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

4.4 Producten worden in principe per volle pallet verkocht. Bij verkoop van losse Producten is KPS gerechtigd om afpaskosten/deelverpakkingskosten in rekening te brengen.

4.5. KPS kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4.6. KPS is te allen tijde gerechtigd om van de Afnemer zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen en andere (bestaande of toekomstige) verplichtingen. KPS is voorts gerechtigd om betaling in natura te verlangen of te accepteren.


5. Levering

5.1 De levertijd van de Producten wordt bij benadering vastgesteld en deze termijn geldt nadrukkelijk niet als een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a) Burgerlijk Wetboek.

5.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt dat alle door KPS verkochte Producten af opslaglocatie aan de Afnemer worden geleverd: het risico van de zaak gaat over op het moment dat KPS een Product ter beschikking stelt aan de Afnemer door feitelijke overhandiging aan de Afnemer of aan een door hem ingeschakelde vervoerder.

5.3. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan schriftelijk worden overeengekomen dat KPS voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op de Afnemer. Het staat de Afnemer vrij zich tegen deze risico’s te verzekeren. KPS hanteert in dat geval (naast haar eigen algemene voorwaarden) de AVC (Algemene Vervoers Condities) en CMR-voorwaarden.

5.4. KPS bericht de Afnemer schriftelijk dat een Product voor aflevering gereed ligt in de opslaglocatie van KPS. De Afnemer is vervolgens gehouden het aan hem af te leveren Product binnen veertien dagen na voornoemde schriftelijke bevestiging in ontvangst te (laten) nemen.

5.5. De Afnemer die redelijke gronden heeft om te verwachten dat hij niet binnen de in het vorige lid neergelegde termijn kan afnemen, doet daarvan onverwijld aan KPS schriftelijk mededeling. Indien afgeleverde Producten langer dan twee (2) weken in opslag worden gehouden door KPS, zullen hiervoor kosten voor bewaring zijn verschuldigd door de Afnemer.

5.6. Indien de Afnemer de Producten niet binnen de daarvoor gestelde tijd in ontvangst neemt, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. KPS is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd, echter in voorkomende gevallen verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

5.7. De Afnemer is verplicht om de Producten en de verpakking na levering terstond te controleren op eventuele gebreken, tekorten of beschadigingen dan wel deze controle uit te voeren op het moment dat KPS aan Afnemer laat weten dat de Producten te harer beschikking staan. Eventuele klachten dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk KPS hebben bereikt, bij gebreke waarvan klachten niet in behandeling zullen worden genomen en de Afnemer wordt geacht de levering te hebben goedgekeurd. Producten waarover wordt geklaagd, moeten (totdat KPS de klacht heeft onderzocht) in staat van aanvoer, ongesorteerd en in de originele verpakking worden gelaten. Het indienen van een klacht ontslaat de Afnemer niet van diens betalingsverplichting(en). Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, lengte en dikte, welke technisch onvermijdelijk zijn, kunnen geen grond opleveren voor klachten.

5.8. KPS heeft altijd het recht om in gedeelten te leveren. Iedere deellevering zal als afzonderlijke transactie worden beschouwd en kan afzonderlijk worden gefactureerd door KPS, waarbij betaald dient te worden conform artikel 4) van deze voorwaarden.


6. Verpakking

6.1. Verkochte Producten worden door KPS in overeenstemming met de aard en het gebruik van het verkochte verpakt.

6.2. Indien de Afnemer speciale wensen heeft op het gebied van de verpakking, zal KPS hier naar vermogen aan voldoen en is KPS gerechtigd daartoe een vergoeding te vragen.


7. Verzuim

7.1. Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

7.2. De Afnemer is, zonder ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand.

7.3. Indien een Afnemer jegens KPS in verzuim is, is hij verplicht de (buiten)gerechtelijke kosten volledig te vergoeden, met een minimum van € 50,--. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% (vijftien procent) van het factuurbedrag (inclusief BTW).

7.4. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan 15% van het factuurbedrag, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

7.5. De Afnemer is, op eerste verzoek van KPS, verplicht om zekerheid te verschaffen (in de door KPS gewenste vorm) voor de nakoming van zijn verplichtingen. In afwachting van de zekerheidsverschaffing is KPS gerechtigd tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen. De Afnemer is verplicht om KPS desgevraagd te informeren omtrent zijn financiële positie.


8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op de Afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst (of andere overeenkomsten) is verschuldigd of zal worden, volledig heeft voldaan, inclusief rente en kosten.

8.2. Voordat de eigendom van de Producten op de Afnemer is overgegaan, is de Afnemer niet gerechtigd de Producten te verhuren, in gebruik te geven, (voorwaardelijk) te verpanden, of anderszins te bezwaren. De Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan KPS eigenaar is, aan derden te verkopen, af te leveren of in gebruik te geven, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

8.3. Indien en zolang KPS nog eigenaar is van Producten, zal de Afnemer KPS onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de desbetreffende Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de Producten.

8.4. De Afnemer zal KPS desgevraagd mededelen waar de Producten die nog haar eigendom zijn, zich bevinden en machtigt KPS bij voorbaat om de terreinen of gebouwen, waar zich eigendommen van KPS bevinden, te betreden.

8.5. Bij beslag, surséance van betaling of faillissement zal de Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van KPS. De Afnemer staat er voor in dat een eventueel beslag op Producten die eigendom zijn van KPS, wordt opgeheven.


9. Aansprakelijkheid

9.1. Aansprakelijkheid van KPS is te allen tijde, zowel voor wat betreft contractuele aansprakelijkheid als voor wat betreft aansprakelijkheid uit hoofde van de wet, beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van KPS in het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van de verzekeraar niet voor uitkering in aanmerking komt. Voor het overige gelden de navolgende bepalingen.

9.2. Bij tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn (daaronder begrepen eventuele onrechtmatige daad) is KPS, behoudens opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade, zaakschade, personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor Afnemer en/of derden mocht ontstaan. KPS is evenmin aansprakelijk voor schade waarvoor fabrieksgarantie bestaat.

9.3. Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald, is de aansprakelijkheid van KPS beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag van de netto factuurwaarde samenhangende met de prestatie/levering die de betreffende vordering van Afnemer en/of derden tot gevolg heeft gehad.

9.4. Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is KPS voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan voor zover deze derden jegens KPS aansprakelijk zijn en verhaal bieden.

9.5. KPS is niet aansprakelijk indien Afnemer de schade niet uiterlijk 14 dagen na (feitelijke) (af)levering schriftelijk aan KPS heeft gemeld.

9.6. KPS bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn. Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende en/of –vaststellende voorwaarden die door derden in enig geval jegens KPS kunnen worden ingeroepen, kunnen in het betreffende geval ook door KPS jegens Afnemer worden ingeroepen.

9.7. Iedere vordering jegens KPS vervalt indien en voor zover niet binnen één jaar na het ontstaan van de vordering door de Afnemer een rechtsvordering tegen KPS is ingesteld (vervaltermijn).


10. Intellectuele eigendom/geheimhouding

10.1. De Afnemer verkrijgt geen recht van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de Producten. Alle intellectuele of industriële eigendomsrechten (blijven) berusten bij KPS en worden onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Afnemer erkent.

10.2. Het is de Afnemer niet toegestaan om Producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de Producten of enig gedeelte daarvan na te maken of nagemaakte (of sterk op de Producten van KPS gelijkende) Producten van andere leveranciers te betrekken.

10.3. KPS verklaart naar haar beste weten dat de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan KPS zo nodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. De Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

10.4. De Afnemer zal KPS onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak met betrekking tot de Producten. In geval van een dergelijke aanspraak is KPS bevoegd daartegen mede namens de Afnemer verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. De Afnemer zal zich – voor zover de redelijkheid dit van hem verlangt - onthouden van voornoemde maatregelen en al zijn medewerking aan KPS verlenen.

10.5. De Afnemer verplicht zich tot geheimhouding van al hetgeen hem in verband met de (uitvoering van de) Overeenkomst aan informatie wordt verschaft. De Afnemer verplicht zich deze informatie slechts te gebruiken in het kader de uitvoering van de overeenkomst. De Afnemer zal deze informatie niet aan derden openbaren, niet kopiëren anders dan noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst en geen commercieel gebruik maken van de informatie.

10.6. De Afnemer zal ervoor zorg dragen dat de in de voorgaande leden omschreven verplichtingen worden nageleefd door allen die voor hem werkzaam zijn.

10.7. De Afnemer zal zonder schriftelijke toestemming van KPS aan derden over het bestaan en/of de prestaties/resultaten of uitvoering van de Overeenkomst geen melding maken, zulks op straffe van verbeurte van een boete van € 10.000,-- vermeerderd met omzetbelasting, voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, welke zonder rechtelijke tussenkomst, enige aanmaning of ingebrekestelling dadelijk opeisbaar, en niet voor compensatie vatbaar, is. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van Afnemer om zich van de betreffende gedraging te onthouden en diens verplichting tot schadevergoeding.


11. Ontbinding

11.1. Als de Afnemer de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van KPS en KPS stemt hiermee in, wordt de Overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. KPS verkrijgt hiermee een recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

11.2. KPS heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden in geval de Afnemer in verzuim is of in de hiernavolgende omstandigheden:
(a) De Afnemer is failliet (of het faillissement is door een schuldeiser aangevraagd), heeft het eigen faillissement, surseance van betaling of toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen (WSNP) aangevraagd;
(b) Een derde legt beslag op goederen en/of vorderingen van de Afnemer;
(c) De Afnemer – indien er sprake is van een natuurlijke persoon – komt te overlijden;
(d) De onderneming van de Afnemer wordt ontbonden.

Indien de overeenkomst door KPS op een van voornoemde gronden wordt ontbonden, zal Afnemer aan KPS een niet voor matiging vatbare boete betalen van 15% van de factuurwaarde van de Overeenkomst als vergoeding van gemaakte kosten met een minimum van € 5.000,--, onverminderd de overige rechten van KPS, waaronder tot schadevergoeding.


12. Overmacht

12.1. Indien KPS door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een Product te leveren op grond van een Overeenkomst is KPS gerechtigd de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de periode van overmacht.

12.2. Eerst ingeval de periode, gedurende welke KPS als gevolg van overmacht verhinderd is haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen, langer duurt dan 3 maanden, is de Afnemer gerechtigd de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden. Staat echter vast dat sprake is van een blijvende overmachtssituatie dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden.

12.3. KPS is jegens de Afnemer niet aansprakelijk voor de schade die de Afnemer direct dan wel indirect lijdt als gevolg van de niet-nakoming wegens overmacht, tenzij de overmacht het gevolg is van opzet of grove schuld van KPS.

12.4. Indien KPS ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen, dan zal KPS de Afnemer terstond van zodanige verhindering in kennis stellen, en voorts de Afnemer op de hoogte houden over de ontwikkelingen in verband met de overmacht.

12.5. Onder overmacht als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan: alle van de wil van KPS onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds voorzienbaar, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk, geheel of gedeeltelijk verhinderen of waardoor de nakoming van de verplichtingen van KPS - die in overmacht verkeert - niet kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend: (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking (al dan niet bij toeleveranciers van KPS), personeelsgebrek, brand, epidemieën, belemmerende overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, technische storingen bij KPS of haar toeleveranciers, transporteurs en/of hulppersonen, alsmede toerekenbare tekortkomingen zijdens leveranciers van KPS waardoor KPS niet langer (of niet zonder substantieel hogere kosten) kan nakomen.

12.6. KPS is gerechtigd betaling te vorderen van prestaties die zijn verricht voordat de overmachtssituatie intrad. KPS is ook gerechtigd om zich op overmacht te beroepen als de overmachtssituatie intreedt op een moment dat de prestatie reeds door KPS verricht had moeten zijn.


13. Geschillen

13.1. Alleen de (Voorzieningenrechter in de) Rechtbank te Rotterdam neemt in eerste aanleg kennis van geschillen inzake de Overeenkomst(en), tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. KPS is gerechtigd om van deze bevoegdheidsregels af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.

13.2. Partijen kunnen naast de burgerlijke rechter een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.


14. Conversie

14.1. Indien één of meer dezer voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden te hebben overeengekomen, datgene wat, wettelijk geoorloofd de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.

Byzonder Buyten is een onderdeel van KPS Delft B.V.

Rotterdamseweg 388
2629 HG Delft

Telefoon:

06 48 68 82 75

E-mailadres:

info@byzonderbuyten.nl

© Byzonder Buyten (KPS Delft B.V.)

ontwerp en realisatie: Impuls